shapes

devolution / useless apparatus /

oikonomia / fake town